Agro-Info
wieś a integracja z UE produkcja roślinna produkcja zwierzęca środowiskowe warunki gospodarowania formalne, finansowe i podatkowe warunki gospodarowania
rolnictwo ekologiczne przemysł rolno-spożywczy handel artykułami rolno-spożywczymi organizowanie się rolników wspieranie rozwoju obszarów wiejskich
Fundusz Współpracy
Agro-Info O nas Agrolinia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
English version
Agrolinia


Jesienią 2003 roku Biuro Programów Wiejskich Fundacji „Funduszu Współpracy” na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej rozpoczęło realizację nowego Programu Agrolinia, będącego kontynuacją niektórych elementów Programu Agrolinia 2000, realizowanego w latach 1996 - 2003.
Celem Agrolinii jest wsparcie przygotowania wiejskich społeczności lokalnych do funkcjonowania w warunkach integracji europejskiej.

AGROLINIA to:

Linia kredytowa przeznaczona jest na finansowanie:

  1. Inwestycji realizowanych przez osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze w:
    - rolnictwie,
    - przetwórstwie rolno-spożywczym,
    - usługach dla rolnictwa,
    - agroturystyce,

  2. Inwestycji wspierających rozwój pozarolniczej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Banki spółdzielcze, które pozostają najważniejszym pośrednikiem finansowym na obszarach wiejskich, są przygotowywane do tego, aby wspierać rolników i mieszkańców wsi oraz aby aktywnie uczestniczyć w procesie absorpcji środków UE. Organizowane są różne formy szkoleń dla banków spółdzielczych i zrzeszających oraz wyjazdy studyjne. Program wspiera proces budowania w bankach systemu informacyjno-doradczego dla klientów w zakresie funduszy unijnych.

Dotacje dla banków spółdzielczych;

Społeczności wiejskie, a także organizacje działające na rzecz wsi, uzyskują wsparcie pozwalające im na skorzystanie z programów pomocowych Unii Europejskiej, w tym z działań opartych o podejście oddolne i zintegrowane, zbliżonych do programu LEADER+. Realizowane są zarówno działania o charakterze szkoleniowo-informacyjnym, jak i animowanie społeczności lokalnych, pomoc w budowaniu partnerstw i opracowywaniu lokalnych strategii rozwoju. Działania te prowadzone są we współpracy z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.
Agrolinia prowadziła również akcję informacyjną dotyczącą "Pilotażowego Programu LEADER+" w SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich” .


Agrinpol jest zbiorem informacji o innowacyjnych przedsięwzięciach gospodarczych na wsi stworzonym w latach 1999-2002 w ramach Programu Agrolinia 2000. Prezentuje zrealizowane już, udane przedsięwzięcia będące dodatkowym lub alternatywnym źródłem dochodów dla mieszkańców obszarów wiejskich. W ramach programu Agrolinia baza danych Agrinpol jest aktualizowana i uzupełniona o nowe opisy oraz modernizowana.

 

 

SZUKAJ

 
AKTUALNOŚCI
 
Drugi nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk
25.11.2008 ...
Projekty dla gmin wiejskich z Działania 7.3
Agro-Info 25.11.2008 ...
Plan Działania KSOW na lata 2008-2009 - konsultacje
23.09.2008 ...
Nasza wieś naszą szansą - 2008
23.09.2008 ...
Dwudziestolecie FDPA
20.05.2008 ...
Zaproszenie na wyjazd studyjny do "wiosek tematycznych", 11-13.06.2008
14.05.2008 ...
 
więcej »

SONDA
Czy obwodnica Augustowa powinna przebiegać przez Dolinę Rospudy?
 wejdź »

designed by internet ART > powered by WEB interface © 2003 - 2017 Copyright by Fundusz Współpracy