Agro-Info
wieś a integracja z UE produkcja roślinna produkcja zwierzęca środowiskowe warunki gospodarowania formalne, finansowe i podatkowe warunki gospodarowania
rolnictwo ekologiczne przemysł rolno-spożywczy handel artykułami rolno-spożywczymi organizowanie się rolników wspieranie rozwoju obszarów wiejskich
Fundusz Współpracy
Agro-Info Informator produkcja roślinna Zboża, rośliny oleiste i wysokobiałkowe Zboża i rośliny wysokobiałkowe Produkcja zbóż na świecie
English version
Produkcja zbóż na świecie

poprzedni rozdział

W światowej produkcji zbóż, wynoszącej w latach 1998-2002 średnio 1,85 mld ton, dominują zboża konsumpcyjne, tzn. pszenica i ryż. W ostatnim pięcioleciu produkowano w skali świata średnio około 580 mln ton pszenicy i 395 mln ton ryżu (w ekwiwalencie ryżu łuszczonego). Na każde 100 ton wyprodukowanych zbóż składało się 32 tony pszenicy i około 21 ton ryżu, co w sumie daje ponad 53% udział w ogólnej produkcji zbóż .

Produkcja ryżu koncentruje się w krajach, które w nomenklaturze ONZ określane są mianem rozwijających się. Ponad 90% jego światowych zbiorów przypada na kraje azjatyckie, głównie przeludnione kraje Dalekiego Wschodu, z dominującym udziałem Chin, Indii, i Indonezji. Natomiast zasadnicza część światowej produkcji pszenicy (do 55%), jak dotąd nadal pochodzi z krajów rozwiniętych gospodarczo (kraje Ameryki Północnej, Europy Zachodniej, Europy Środkowo-Wschodniej i byłego ZSRR oraz Australii) mimo, że w krajach rozwijających się zarówno areał jej uprawy jak i plony dość szybko się powiększają.

W kreowaniu rozmiarów światowej produkcji pszenicy w około 34% (w tym pszenicy makaronowej Amber Durum w 50%) partycypują najbardziej rozwinięte kraje świata. Dalsze 19% przypada na b. ZSRR, zwłaszcza Rosję, Ukrainę i Kazachstan (13%) i Europę Środkowo-Wschodnią (6%).

Wielkość światowej produkcji zbóż pastewnych wynosząca w ostatnim pięcioleciu 876 mln ton (47% produkcji światowej zbóż ogółem) w ponad 68% wyznacza produkcja kukurydzy, w 15% zbiory jęczmienia i w 17% zbiory pozostałych zbóż pastewnych. Około 45% światowej produkcji zbóż pastewnych koncentruje się w najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajach świata, przy czym blisko 30% ich zbiorów, w tym ponad 40% światowych zbiorów kukurydzy produkuje się w USA. Około 8% produkcji światowej zbóż pastewnych stanowią zbiory w byłych republikach ZSRR i 7% w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W licznej grupie krajów rozwijających się, na którą przypada około 40% światowej produkcji zbóż pastewnych, głównym ich producentem są kraje azjatyckie, a zwłaszcza Chiny i Indie.

W porównaniu ze średnim wolumenem z I połowy lat 90-tych rozmiary światowej produkcji zbóż pastewnych z lat 1998-2002 wzrosły o 6% do 876 mln ton, produkcja pszenicy o 6,5% do 580 mln ton, zaś zbiory ryżu powiększyły się w tym czasie o 11,3% do 395 mln ton. Uzyskane przyrosty produkcji byłyby znacznie większe, gdyby nie intensyfikacja działań rządów wielu najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajów świata (USA, Unia Europejska) na rzecz ograniczania produkcji zbożowej, podyktowane koniecznością ograniczenia wydatków na podtrzymywanie cen zbóż, przechowywanie gromadzących się zapasów oraz subsydiowanie eksportu.

następny rozdział

Michał Kisiel
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Warszawa czerwiec 2004


designed by internet ART > powered by WEB interface © 2003 - 2017 Copyright by Fundusz Współpracy