Agro-Info
wieś a integracja z UE produkcja roślinna produkcja zwierzęca środowiskowe warunki gospodarowania formalne, finansowe i podatkowe warunki gospodarowania
rolnictwo ekologiczne przemysł rolno-spożywczy handel artykułami rolno-spożywczymi organizowanie się rolników wspieranie rozwoju obszarów wiejskich
Fundusz Współpracy
Agro-Info Informator produkcja roślinna Zboża, rośliny oleiste i wysokobiałkowe Zboża i rośliny wysokobiałkowe Nowe przepisy dotyczące produkcji zbóż. Dopłaty bezpośrednie
English version
Nowe przepisy dotyczące produkcji zbóż. Dopłaty bezpośrednie

poprzedni rozdział

Wprowadzony w Polsce i innych nowych krajach członkowskich UE  system bezpośredniego wsparcia dochodów producentów zbóż i innych ziemiopłodów w postaci dopłat bezpośrednich różni się zasadniczo od obecnie funkcjonującego w krajach UE. Różnice dotyczą głównie wysokości stawek dopłat bezpośrednich, źródeł finansowania tych dopłat oraz sposobu ich podziału między gospodarstwa rolne (system uproszczony).

W pierwszych trzech latach 2004-2006 rolnicy otrzymywać będą  z budżetu UE jednolite dopłaty obszarowe, których wysokość wynika z przyjęcia unijnych stawek dopłat na tonę plonu referencyjnego oraz stawek do wybranych kierunków produkcji zwierzęcej odpowiednio na poziomie 25, 30 i 35% pełnego ich wymiaru (dopłaty podstawowe)6. Stawki te zostaną podwyższone o 30 punktów procentowych tj. do 55, 60 i 65% poziomu unijnego, poprzez wykorzystanie na ten cel części przypadających Polsce środków finansowych w ramach II filaru WPR oraz środków z budżetu krajowego (dopłaty uzupełniające).
Krajowa kwota dopłat podstawowych dzielona będzie między gospodarstwa rolne na każdy hektar użytków rolnych utrzymanych w dobrej kulturze (z pominięciem działek mniejszych niż 0,1 ha). Dopłaty uzupełniające do produkcji roślinnej będą dzielone według powierzchni, które kwalifikują się do dopłat7.

W odróżnieniu od krajów UE uzyskanie dopłat bezpośrednich do upraw polowych nie będzie uzależnione od odłogowania gruntów, zaś w przypadku dopłat do produkcji zwierzęcej rolnicy nie będą zobowiązani do raportowania o stanie utrzymywanego pogłowia zwierząt gospodarskich.

Dopłaty bezpośrednie dla gospodarstw rolnych8, w których uprawiane są zboza i rośliny wysokobiałkowe objęte płatnościami uzupełniającymi w 2004 roku maksymalnie wyniosą ok. 106,33 euro9 (500 zł/ha). Wypłacane będą rolnikom w okresie od 1 grudnia 2004 do 30 kwietnia 2005. W dalszych latach kwoty dopłat obszarowych będą rosły, do czasu az stawki dopłat zrównają się z unijnymi, co nastąpi w 2013 roku. 

Rolnicy ubiegający się o dopłaty bezpośrednie formularze wniosków o wpis do ewidencji producentów i przyznanie płatności obszarowych na rok 2004 wraz instrukcjami ich wypełniania mogą pobierać, a po wypełnieniu składać w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) właściwym dla siedziby gospodarstwa.

Wnioski o wpis do ewidencji producentów są przyjmowane od 9 lutego, przy czym musi to nastąpić co najmniej na 21 dni przed złożeniem wniosku o płatności. Wnioski o płatności obszarowe należy składać w terminie 15.04 - 15.06.2004. Nieterminowe złożenie wniosku skutkować będzie obniżeniem kwoty płatności o 1% za każdy dzień roboczy, a po upływie 25 dni wnioski będą odrzucane.

Dane teleadresowe siedzib oddziałów regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dolnośląski - OR01 Adres: ul. Giełdowa 8, 52-438 Wrocław Telefon: (0-71) 369 74 00, IACS: (0-71) 369 74 00 Fax: (0-71) 364 37 02 E-mail: dolnoslaski@arimr.gov.pl <mailto:dolnoslaski@arimr.gov.pl>

Kujawsko-Pomorski - OR02 Adres: ul. Rejtana 2-4, 87-100 Toruń Telefon: (0-56) 619 83 00, IACS: (0-56) 619 83 21 Fax: (0-56) 655 80 64 E-mail: kujawsko_pomorski@arimr.gov.pl <mailto:kujawsko_pomorski@arimr.gov.pl>

Lubelski - OR03 Adres: Elizówka 65a k/Lublina, 21-003 Ciecierzyn Telefon: (0-81) 756 88 20, IACS: (0-81) 756 88 30 Fax: (0-81) 756 82 70 E-mail: lubelski@arimr.gov.pl <mailto:lubelski@arimr.gov.pl>

Lubuski - OR04 Adres: al. Zjednoczenia 104, 65-021 Zielona Góra Telefon: (0-68) 329 27 00, IACS: (0-68) 329 27 70 Fax: (0-68) 326 25 64 wew. 153 E-mail: lubuski@arimr.gov.pl <mailto:lubuski@arimr.gov.pl>

Łódzki - OR05 Adres: al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź Telefon: (0-42) 675 90 00 IACS: (0-42) 675 90 04 Fax: (0-42) 675 90 06 E-mail: lodzki@arimr.gov.pl <mailto:lodzki@arimr.gov.pl>

Małopolski - OR06 Adres: ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków Telefon: (0-12) 629 80 10, IACS: (0-12) 629 80 20 Fax: (0-12) 421 13 11 E-mail: malopolski@arimr.gov.pl <mailto:malopolski@arimr.gov.pl>

Mazowiecki - OR07 Adres: ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa Telefon: (0-22) 629 10 72, IACS: (0-22) 622 38 30 Fax: (0-22) 622 06 67 E-mail: mazowiecki@arimr.gov.pl <mailto:mazowiecki@arimr.gov.pl>

Opolski - OR08 Adres: ul. W. Reymonta 30, 45-072 Opole Telefon: (0-77) 401 84 00 IACS: (0-77) 401 84 01 Fax: (0-77) 457 45 23 E-mail: opolski@arimr.gov.pl <mailto:opolski@arimr.gov.pl>

Podkarpacki - OR09 Adres: ul. Lubelska 46, 35-233 Rzeszów Telefon: (0-17) 875 60 00, IACS: (0-17) 875 60 10 Fax: (0-17) 864 25 50 E-mail: podkarpacki@arimr.gov.pl <mailto:podkarpacki@arimr.gov.pl>

Podlaski - OR10 Adres: ul. Nowa 2, 18-400 Łomża Telefon: (0-86) 215 63 11 IACS: (0-86) 215 63 22 Fax: (0-86) 216 45 13 E-mail: podlaski@arimr.gov.pl <mailto:podlaski@arimr.gov.pl>

Pomorski - OR11 Adres: ul. Kołłątaja 1, 81-132 Gdynia Telefon: (0-58) 668 60 01, IACS: (0-58) 668 60 02 Fax: (0-58) 669 68 44 E-mail: pomorski@arimr.gov.pl <mailto:pomorski@arimr.gov.pl>

Śląski - OR12 Adres: ul. J. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa Telefon: (0-34) 324 38 77, IACS: (0-34) 378 22 60 Fax: (0-34) 324 94 28 E-mail: slaski@arimr.gov.pl <mailto:slaski@arimr.gov.pl>

Świętokrzyski - OR13 Adres: ul. Warszawska 430, 25-414 Kielce Telefon: (0-41) 349 09 00, IACS: (0-41) 349 09 60 Fax: (0-41) 332 84 02 E-mail: swietokrzyski@arimr.gov.pl <mailto:swietokrzyski@arimr.gov.pl>

Warmińsko-Mazurski - OR14 Adres: ul. Św. Wojciecha 2, 10-038 Olsztyn Telefon: (0-89) 522 98 22, IACS: (0-89) 522 98 23 Fax: (0-89) 522 98 25 E-mail: warminsko_mazurski@arimr.gov.pl <mailto:warminsko_mazurski@arimr.gov.pl>

Wielkopolski - OR15 Adres: ul. Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań Telefon: (0-61) 858 80 50, IACS: (0-61) 847 94 21 Fax: (0-61) 855 73 39 E-mail: wielkopolski@arimr.gov.pl <mailto:wielkopolski@arimr.gov.pl>

Zachodniopomorski - OR16 Adres: ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 24, 70-302 Szczecin Telefon: (0-91) 434 74 35, IACS: (0-91) 434 74 35 wew. 22 Fax: (0-91) 432 41 99 E-mail: zachodniopomorski@arimr.gov.pl mailto:zachodniopomorski@arimr.gov.pl

6/Unijna stawka na tonę referencyjnego plonu zbóż, stosowana w wyliczeniach kwoty dopłat na 1 ha uprawy większości ziemiopłodów, wynosi 63,00 €/tonę, a w Polsce zgodnie z ustaleniami z Kopenhagi wyniosą 15,75 € w 2004 r, 18,90 € w 2005 r i 22,05 €/t w 2006 r. Stawki w tej wysokości posłużyły do wyliczenia krajowej kwoty dopłat podstawowych do zbóż i szeregu innych ziemiopłodów.
7/ zboża, rośliny oleiste i strączkowe pastewne (groch polny, bobik i łubiny słodkie), drobnoziarniste, len oleisty, len i konopie na włókno, rośliny uprawiane na nasiona, tytoń, chmiel oraz rośliny przeznaczone na pasze (Dz.U. 2004 Nr 65, poz. 596)
8/ gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych od 1 ha wzwyż
9/ 44,46 euro - dopłaty podstawowe i 61,87 - uzupełniające


następny rozdział

Michał Kisiel
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Warszawa czerwiec 2004


designed by internet ART > powered by WEB interface © 2003 - 2017 Copyright by Fundusz Współpracy