Agro-Info
wieś a integracja z UE produkcja roślinna produkcja zwierzęca środowiskowe warunki gospodarowania formalne, finansowe i podatkowe warunki gospodarowania
rolnictwo ekologiczne przemysł rolno-spożywczy handel artykułami rolno-spożywczymi organizowanie się rolników wspieranie rozwoju obszarów wiejskich
Fundusz Współpracy
Agro-Info Informator handel artykułami rolno-spożywczymi Cukrem Regulacje dotyczące importu cukru do Unii Europejskiej
English version
Regulacje dotyczące importu cukru do Unii Europejskiej

poprzedni rozdział

 

Przed importem cukru do UE chronią kwotowe cła konwencyjne (tab. 5), które zgodnie z porozumieniem WTO zastąpiły wcześniej stosowane zmienne opłaty wyrównawcze. Cła konwencyjne były stopniowo obniżane w latach 1995 – 2000, a obecnie są analogiczne jak w roku 2000 z uwagi na brak nowych ustaleń WTO. W praktyce jednak, z uwagi na coraz niższy poziom cen cukru na rynku światowym, UE wprowadza, uzgodnione z WTO, dodatkowe cła importowe. Zależą one od poziomu i skali zmian tzw. cen reprezentatywnych, tj. cen cif oferowanych przez importerów na zewnętrznej granicy Wspólnoty. Ceny reprezentatywne publikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (do marca 2003 r. nosił on nazwę: Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich).

 

Tabela 5. Stawki celne konwencyjne (podstawowe) na import ważniejszych wyrobów i surowców przemysłu cukrowniczego do Unii Europejskiej w roku kalendarzowym 2005

Wyszczególnienie

Stawka celna

euro/100 kg

cukier biały

41,90

cukier trzcinowy do rafinacji (cukier surowy)

33,90

cukier buraczany do rafinacji (cukier surowy)

33,90

syropy cukrowe – za 1% zawartości cukru

0,40

melasa buraczana

0,35

melasa trzcinowa

0,35

buraki cukrowe

6,70

buraki cukrowe suszone

23,00

trzcina cukrowa

4,60

Źródło:   Taryfa celna Unii Europejskiej, opracowanie Ł. Chudoba.

 

Wyżej opisane cła ograniczają do minimum import cukru poza kontyngentami preferencyjnymi, ustalonymi w porozumieniach międzynarodowych. W roku gospodarczym 2004/2005 UE jest zobowiązana do importu następujących kontyngentów cukru:

         1.304,7 tys. t (w przeliczeniu na cukier biały) o zerowej stawce celnej, zgodnie z Konwencją w Lomé, w tym 1.294,7 tys. t z krajów ACP (rejon Afryki, Karaibów i Pacyfiku) oraz 10 tys. t z Indii. Jest to swego rodzaju pomoc dla byłych kolonii, polegająca na bezcłowym imporcie cukru surowego (po cenach interwencyjnych rynku wewnętrznego UE), jego rafinacji, a następnie eksporcie z dotacją pochodzącą nie z opłat produkcyjnych lecz z budżetu UE. Import ten został potraktowany przez WTO jako część kwoty dostępu do rynku UE dla krajów rozwijających się,

         85.463 t (w przeliczeniu na cukier surowy, o wydajności cukru białego – 92%) o stawce celnej 9,8 euro/100 kg, jako dodatkowo uzgodniona z WTO kwota dostępu cukru, głównie z Kuby i Brazylii,

         112.826 t (w przeliczeniu na cukier biały) o zerowej stawce celnej z LDC – najsłabiej rozwiniętych krajów świata, w ramach umowy EBA („Wszystko oprócz broni”), zawartej w 2001 roku. UE zobowiązała się do zwiększania początkowej kwoty (74.185 t w roku 2001/2002) corocznie o 15% aż do roku 2008/2009, a ponadto od roku 2006/2007 do stopniowej redukcji ceł na pozakwotowy import cukru z tych krajów.

Oprócz tego UE importuje przy zerowych stawkach celnych cukier z zachodnich krajów bałkańskich oraz przy obniżonych stawkach celnych – z niektórych innych krajów. Ten drugi stanowi uzupełnienie importu z ACP, niezbędne dla pełnego wykorzystania mocy przerobowych rafinerii („specjalny cukier preferencyjny”).

 

następny rozdział

Łucja Chudoba
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Warszawa, kwiecień 2005


designed by internet ART > powered by WEB interface © 2003 - 2017 Copyright by Fundusz Współpracy